PROIECT HCL ADERARE AUDIT INTERN

NOTA DE FUNDAMENTARE – MODEL-CADRU NOTA DE FUNDAMENTARE – MODEL-CADRU (1)

RAPORT DE SPECIALITATE – MODEL-CADRU RAPORT DE SPECIALITATE – MODEL-CADRU

PROIECT HCL Acord-cadru PROIECT HCL Acord-cadru