Evidenta financiar contabila (inclusiv a unitatilor subordonate)

1. LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal

2.Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările

ulterioare

3. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice ,cu modificările şi completările ulterioare.

4. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

5. OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea , evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

6.Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

7. Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

8. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

9. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar – contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicata, cu modificările şi completările ulterioare

10. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3512/2008, privind documentele financiar – contabile, cu modificările şi completările ulterioare

11. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare

12. Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.1400/2014 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.556/2014 şi pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005

13. Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1191/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare

14. Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.845/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi Anexa la Ordin

15. Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014

16.Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice

17.Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.116/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014

18. Legea 69/2014 privind aprobarea OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

19. OMFP nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv , cu modificările şi completările ulterioare

20. OUG  nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

21. O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative – 30.12.2014

22. Ordonanta de Urgenta nr. 40/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale

23.O.M.F.P nr.1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitãtilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

24. O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

25. OMFP nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv,  actualizat ;

26. OMFP 923/2014 referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv,  actualizat ;