FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Strunga

Comună membră ACoR din 21.12.2006

Prin HCL nr. 31 din 21.12.2006 comuna Strunga a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Siretul de Sus a județului Roman și era formată din satele Brătulești, Crivești, Fedeleșeni, Găureaua, Hăbășești, Movileni și Strunga, având în total 2007 locuitori. În comună existau o școală mixtă, patru biserici și o stațiune balneară. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în aceeași plasă, având 2556 de locuitori în aceeași alcătuire.

În 1950, comuna a fost transferată raionului Târgu Frumos și apoi (după 1956) raionului Pașcani din regiunea Iași. Satul Găureaua a primit în 1964 denumirea de Gura Văii. În 1968, comuna a trecut la județul Iași.

Așezare

Comuna se află în vestul județului, la sud-vest de orașul Târgu Frumos. Este străbătută de șoseaua națională DN28, care leagă Iașiul de Roman. Lângă Hăbășești, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ280, care duce spre sud la Oțeleni și mai departe în județul Neamț la Bâra, Stănița, înapoi în județul Iași la Dagâța și mai departe în județul Vaslui la Băcești (unde se termină în DN15D).

Climă

Zona se caracterizează prin ierni reci și veri calde, cu vânturi neregulate, mai ales din direcția nord-vest și nord iarna, și sud, sud-est primăvara, precum și prin ploi bogate la începutul verii. Temperatura medie anuală a aerului are valori cuprinse între 8,3 °C - 9 °C. Suma medie a precipitațiilor este de 502,3 mm, la Târgu Frumos și 529 mm la Roman. Datorită existenței diverselor forme de relief, în comună se disting și microclimate locale. Pe trenurile joase se întâlnește un microclimat umed, cu o frecvență mare a brumelor târzii și a celor timpurii de toamnă. Aici se află și suprafețe restrânse cu exces de umiditate. Pe versanții cu expoziție nordică se întâlnește un microclimat mai rece și cu precipitații mai bogate. Platourile înalte au o temperatura medie anuală mai scăzută și sunt afectate de vânturi puternice.

Hidrografie

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Strunga aparține bazinului superior al Bahluiețului (partea de nord-est) și bazinul mijlociu al Siretului (partea de sud-est).

Alimentarea apelor curgătoare se face atât din apa provenită din scurgerea de pe suprafața teritoriului în timpul ploilor și topirii zăpezilor, cât și din pânzele freatice, când acestea ajung la suprafață sub formă de izvoare.

Dintre apele de suprafață, râul Rediu (ca majoritatea apelor curgătoare din zonă) se caracterizează printr-o mare instabilitate a regimului nivelelor și debitelor. Maximul de scurgere este la topirea zăpezilor și în timpul ploilor torențiale, în timp ce în perioadele secetoase ale anului, scurgerea se reduce foarte mult, uneori până la secarea definitivă în anii secetoși.

Pe cuprinsul teritoriului Strunga, datorită condițiilor de relief, climă, geologie, vegetație și soluri, adâncimea, debitul și chimismul apelor subterane suferă variații importante.

În zonele mai înalte ale culmilor și platourilor adâncimea apelor freatice este de 6 – 10 m, putând depăși pe alocuri valoarea de 10 m, ca urmare a alcătuirii geologice permeabile predominante. Aceste ape au debit însemnat, o mineralogie slabă și o potabilitate ridicată.

În zona treimii inferioare a versanților, adâncimea apei freatice este în jur de 4 – 6 m, putând depăși pe alocuri 6 m. Ieșirea sub formă de izvoare se poate semnala la baza unor versanți unde formează lacoviști. Au debit relativ bogat și mineralizare diferită.

Conform evidenței cadastrale, în comună există 38 ha luciu de apă. Pe teritoriul comunei se află iazurile Stârcea 1, Stârcea 2 și Stârcea 3 aflate în proprietatea consiliului Comunal Local.

Relief

Teritoriul comunei Strunga este situat în zona de contact dintre 3 unități naturale: Câmpia Moldovei, Podișul Sucevei (șeaua Ruginoasă - Strunga) și Podișul Central Moldovenesc, ceea ce are ca rezultat complexitatea factorilor naturali și o multitudine de întrepătrunderi ale acestora.

Flora

Comuna Strunga are un perimetru funciar silvic de 720 ha reprezentând 10,13% din terenurile neagricole. Prin aplicarea Legii Fondului Funciar au trecut în posesia a 248 persoane 146 ha de pădure. Pădurea este administrată de Ocolul Silvic Podu Iloaiei.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Sorin-Constantin LAZĂR

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primaria-strunga.ro
 E-mail: contact@primaria-strunga.ro
 Telefon: +40 232 714 440