FILIALA JUDEȚEANĂ IAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Aroneanu

Comună membră ACoR din 30.06.2005

Prin HCL nr. 49 din 30.06.2005 comuna Aroneanu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Satul Aroneanu este centrul comunei, situându-se pe o terasă cu altitudini sub 200 m. Există ca așezare cel puțin din secolul al XVI-lea, în anul 1594 domnitorul Aron Voda ridicând aici o biserică.
Dorobanț este situat la nord de centrul comunei, luând ființă la începutul secolului al XX-lea prin împroprietărirea locuitorilor veniți din satele învecinate, precum și a tinerilor căsătoriți. Întrucât mulți din acești tineri au făcut armata la regimentul 13 Dorobanți Iași, satul a primit numele respectiv. În jurul satului au fost descoperite numeroase urme arheologice din paleoliticul final, neolitic, epoca bronzului, fierului, perioada marilor migrații, cât și din feudalism. Satul Dorobanț dispune de resurse naturale variate: iazuri și păduri.
Rediu Aldei se situează la aproximativ 4 km de centrul comunei, pe direcția nord-est, pe versantul nordic al dealului cu același nume. Deși este atestat documentar din 1772, cu o biserica din 1718, începuturile existentei sale se pierd în trecut, descoperindu-se urme de civilizație dinaintea erei noastre.
Șorogari este plasat la proximitatea vestică a centrului de comună, în apropierea lacului Aroneanu, pe versantul estic al dealului Șorogari. Satul este atestat istoric din 1592. În vatra satului, precum și în împrejurimi au fost descoperite urme ale civilizației din epoca bronzului, începutul migrațiilor și feudalismul dezvoltat (sec. XV-XVIII).

Din punct de vedere al încadrării în teritoriu, comuna Aroneanu face parte din sistemul periurban al municipiului Iași fiind considerată comună limitrofă. Teritoriul comunei Aroneanu este situat în partea de sud-est a Câmpiei Moldovei, subdiviziunea Jijiei inferioare și a Bahluiului. Comuna Aroneanu este situată la 4,5 km nord de municipiul Iași, ocupând o poziție central-estică în cuprinsul județului. Legătura cu orașul Iași este asigurată printr-un drum modernizat, stația CFR cea mai apropiată fiind tot în Iași. Comuna Aroneanu se învecinează cu comuna Victoria în partea de nord, Golăiești la nord-est, Holboca la sud-est, Popricani la vest si cu municipiul Iași la partea de sud-vest. Comuna, în comparație cu comunele vecine, este mică ca suprafață ea fiind de altfel în grupa comunelor mici ale județului Iași având o suprafață totala de 3900 ha. În componența comunei intră satele : Aroneanu, Dorobanț, Rediu Aldei și Șorogari.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Aroneanu, județul Iași

Descrierea stemei:
Stema comunei Aroneanu se compune dintr-un scut având pe câmp roșu un arac de vie cu trei struguri, de aur. Șeful crenelat, pe hermină, are în mijloc o cruce greacă, de aur.

Semnificațiile elementelor însumate:
Șeful de hermină simbolizează mantia domnească și semnifică faptul că în această localitate se află ultima ctitorie înălțată de un domn din clanul Mușatinilor – Biserica Sfântul Nicolae a lui Aron Vodă (1594), monument de referință în evoluția arhitecturii ecleziastice moldovenești. Aracul de vie cu struguri semnifică străvechile vii de la Șorogari. Șeful crenelat face trimitere la incinta fortificată (astăzi dispărută) a mănăstirii de aici. Crucea greacă amintește de hramul Mănăstirii Sfântul Nicolae. Coroana murală, de argint, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Benoni MORUZI

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. PREȘEDINTELE Consiliului Director al Filialei Județene Iași a Asociației Comunelor din România

2. MEMBRU în Consiliului Director Național al Asociației Comunelor din România

Date de contact: