Administrarea patrimoniului

1.OG nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

2.OMEF nr. 3471/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice.

3.OMFP nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

4.Ordinul Nr.668/2014  pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarieri

5.O.M.F.P. nr. 2.021/2013 modifica si completeaza O.M.F.P. nr. 1.917/2005, care ramane in vigoare, cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare
6.OMFP 3055/2009 a fost modificat prin Ordinelor 1898/2013 si 2067/2013

7.Legea nr. 22/1969, privind angajarea gestionarilor, cu modificările şi completările ulterioare.

8.OUG nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

9.HG nr. 168/2007,  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

10.Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

11.HG nr. 1705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificata prin Hotararea nr.60/2012.

12.Decret nr. 209/1976, privind operaţiunile de casă.

13.HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

14.OUG nr.146/2002, privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

15.OMFP nr. 1235/2003,  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG  nr. 146/2002,  privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificări prin  Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

16.HG nr.105 din 31 ianuarie 2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

17. OG  nr. 112/ 2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

18.O.M.F.P.nr.2861/2009, pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului.