Administrație

Legislaţie ce reglementează activitatea generală a entităţii.

1.Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

3.Legea nr. 67/2004, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

4.HG nr. 793/2005, privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, modificat prin HG nr.1211/06.09.2006.

5.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.

6.Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

7.Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare.

8.OMFP nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

9.Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

10.Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va suferi modificari la data de 01.07.2012, 01.08.2012 si 01.01.2013.

11.HG nr. 44/2004,  privind normele de aplicare a Codului fiscal , cu modificările şi completările ulterioare.

12.OUG nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modficările şi completările ulterioare.

13.OG nr. 47/2007, privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, modificari si complectari.

15.H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi functionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, modificat prin OUG nr.35/2009.

16.HG nr. 1.344/2007, privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare.

17.HG nr. 432/2004, privind dosarul profesional al functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

18.HG nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile şi completarile ulterioare.

19.HG nr.787/2008, pentru Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici şi a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi pentru modificarea art. 161 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

20.HG nr. 1066/2008, pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici.

21.HG nr. 1.050 din 1 iulie 2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală;