Activitatea de achizitii publice

1. O.U.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice,cu modificarile si completarile ulterioare

1. HG nr 525/30.05.2007 privind organizarea si functionarea  Autoritatii Nationale  pentru reglementarea si monitorizarea achizitiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare

2. H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu completarile si modificarile ulterioare

3. H.G. nr.921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;

4. H.G. nr. 1660 / 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronic

5.OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu completarile si modificarile ulterioare

6.H.G. nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

7.H.G. nr. 167/2010 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin HG nr. 1660 / 2006

8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2670/2011 privind aprobarea Manualului operaţional privind desfăşurarea activităţii de verificare procedurală a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare

9. O.U.G. nr.54/2006 – privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

10. H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

11. H.G. nr.1288/1990 – pentru aprobarea Metodologiei concesionarii, inchirierii si locatiei gestiunii

12. Ordonanta de Urgenta nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare

13. Hotararea nr.942/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.30/2006 privind functia de verificae a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare

14. Ordinul nr. 2181 / 2007 privind aprobarea Manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica

15. Legea 500/2002 privind finantele publice cu modificările şi completările ulterioare

16. O.M.F.P. nr.1792/24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evident si raportarea angajamentelor bugetare si legale

17. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare

18. O.M.F.P. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

19.Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata

20. H.G. nr. 28/ 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

21. Ordin 863/2008, pentru aprobarea „Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente

22.Codul de procedură fiscală – Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 republicat, cu modificările şi completările ulterioare

23.Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului Uniunii Europene

24.Regulamentul (CE) nr.1177/2009 al COMISIEI din 30 noiembrie 2009, de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste pragurile de aplicare a acestora in cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii